Кредитоспроможність підприємства та шляхи її вдосконалення

Скачать

Аналіз фінансового стану та основних показників кредитоспроможності ВАТ "Нікопольський феросплавний завод". Напрями її підвищення за рахунок підвищення статутного капіталу при додатковій емісії акцій враховуючи підвищений біржовий попит на акції заводу.

Размер: 298,0 K
Тип: дипломная работа
Категория: Экономика
Скачать

Другие файлы:
Кембриджская и американская школы. Вклад А. Маршалла, Дж. Кларка, А. Пигу в экономическую теорию
Малый инновационный бизнес в Беларуси
Краткое сожержание материала:

25

ДИПЛОМНА РОБОТА

"Кредитоспроможність підприємства та шляхи її вдосконалення"

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що оцінка фінансового стану та кредитоспроможності підприємства формується на всебічному і ґрунтовному аналізі усієї інформації, що дає змогу оцінити кредитний ризик неповернення кредиту, який фокусується на п'яти основних аспектах:

- фінансовий аспект, який визначає спроможність підприємства-пози-чальника генерувати грошовий потік, достатній для погашення кредиту;

- галузевий аспект, який відображає процеси розвитку галузі та конкурентні позиції підприємства і є складником загального кредитного ризику;

- управлінський аспект, який оцінює якість менеджменту та ефективність керівництва підприємства;

- аспект якості забезпечення кредиту, що визначає рівень контролю банку за заставою та можливості й умови реалізації;

- морально-етичний аспект, який відображає готовність підприємства - позичальника до повернення кредиту.

Реалізація комплексних методологій розрахунку кредитоспроможності підприємства, які враховують всі аспекти впливу на кредитний ризик, на сучасний момент відсутня або носить суб'єктивний характер внутрішніх положень кредитних відділів комерційних банків.

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки агрегованих показників кредитоспроможності підприємства на базі інформації про діяльність ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» та розробці заходів по підвищенню рівня кредитоспроможності аналізуємого підприємства.

Предметом дослідження є методологія розрахунку та управління рівнем кредитоспроможності підприємства за допомогою агрегування основних показників його фінансового стану, платоспроможності, ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості в єдиний агрегований показник кредитоспроможності підприємства.

Об'єктом дослідження є діяльність відкритого акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» у 2002-2006 роках.

Згідно завдання на дослідження дипломної роботи:

1. В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання:

- сутності кредитоспроможності підприємства та основних факторів, які впливають на його рівень;

- досвід застосування методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності підприємства - позичальника у практиці закордонних банків;

- процедур оцінки фінансового стану та кредитоспроможності підприємств - позичальників в вітчизняних банках;

2. У другому розділі роботи:

- проведена економічна діагностика діяльності ВАТ «Нікопольський феросплавний завод» за 2002-2006 роки;

- ідентифіковані основні проблеми сучасного фінансового стану та основних показників кредитоспроможності ВАТ «Нікопольський феросплавний завод»;

3. У третьому розділі роботи:

- проаналізовані методології розрахунку агрегованих показників кредитоспроможності підприємства та на їх базі проведена оцінка рівня кредитоспроможності ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2002-2006 роках;

- на основі методологій розрахунку агрегованих показників кредитоспроможності підприємства запропонований та обґрунтований шлях підвищення кредитоспроможності ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» за рахунок підвищення статутного капіталу при додатковій емісії акцій, враховуючи підвищений біржовий попит на акції підприємства та наявність реальних інвесторів і світового попиту в галузі виготовлення феросплавів в ринкових країнах світу;

Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи підприємств, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності підприємства (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи комп'ютерного моделювання в «електронних таблицях» прогнозів балансів та звітів про фінансові результати підприємства при структурному введенні зовнішніх коштів додаткової емісії акцій.

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи - звітні документи ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» за 2002-2006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп'ютерної бази «Ліга-Закон».

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в обґрунтуванні прийнятності проаналізованих методологій розрахунку агрегованих показників кредитоспроможності підприємств до практичного використання на етапі прогнозування доцільності видачі банком кредиту підприємству. При цьому одночасне використання всіх 3-х проаналізованих методологій дає можливість більш точно ідентифікувати показник ризику можливого неповернення кредиту підприємством - позичальником. Цінність впровадження для підприємства проаналізованих методологій розрахунку рівня агрегованого показника кредитоспроможності полягає в можливості покращання основних показників діяльності підприємства, які впливають на розраховуємий рівень агрегованого показника кредитоспроможності.

1. Кредитоспроможність підприємства

1.1 Поняття та сутність кредитоспроможності підприємства

В Україні сьогодні склалася така ситуація, коли при всьому розмаїтті видів залучення та надання коштів у тимчасове користування, всі вони на практиці при видачі зводяться до врахування фінансового стану, кредитної історії позичальника, а не його майбутнього розвитку, та на фінансування конкретних проектів.

Забезпечення розширення впровадження різних форм кредитування, прискорення операцій на грошовому ринку, залучення більш широкого кола учасників, і, відповідно, збільшення оборотів, можливе лише через вдосконалення системи ідентифікації позичальників як спроможних вчасно і в повній мірі, з очікуваними відсотками, повернути кошти, тобто кредитоспроможності.

Кредитоспроможність є основним критерієм формування кредитних відносин між кредитором і позичальником.

Дотепер серед економістів немає єдиного поняття та розробленої універсальної методики визначення рівня кредитоспроможності для уніфікації підходу до всіх підприємств та можливості самостійного аналізу ними власного стану для прийняття відповідних рішень щодо можливості залучення коштів, альтернативних джерел та необхідності удосконалення діяльності в проблемних областях. Це пояснюється тим, що підприємства значно відрізняються за характером своєї виробничої і фінансової діяльності, тому створити єдині універсальні і вичерпні методичні вказівки щодо вивчення кредитоспроможності неможливо. Це підтверджується практикою нашої країни.

Автори досліджень у даній галузі досить часто дають визначення кредитоспроможності в залежності від потреб конкретної ситуації, то зводячи до поняття платоспроможності (здатність вчасно та повно розрахуватись за своїми зобов'язаннями) (12), то визначаючи лише як спроможність генерувати грошові потоки від проекту, на який необхідно отримати кошти.

Окремі автори розглядають дане питання виключно з позиції банку, визначаючи поняття кредитоспроможності як реального правового й фінансово-господарського стану позичальника, на основі оцінки якого банк приймає рішення про початок (продовження) або припинення кредитних

відносин з ним (7). Таке визначення включає як наявність передумов для одержання позик позичальником, так і можливість погасити їх у встановленні кредитним договором строки, але виключно для банку.

Більш широке визначення дають Терещенко О.О. та Лахтіонова Л.Д., говорячи, що кредитоспроможність - це такий фінансовий стан підприємства, який засвідчує наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його (5, 8).

Найбільш розповсюдженими видами залучення коштів українськими підприємствами сьогодні є: отримання банківського кредиту, емісія облігацій, застосування векселів та комерційне кредитування між підприємствами-контрагентами в межах господарських операцій. Для кожного суб'єкта цих операцій є важливим отримання найповнішої інформації про кредитоспроможність позичальника, але в залежності від умов значно різняться способи отримання даних та якість кінцевої оцінки.

В зарубіжній літературі термін «кредитоспроможність» практично не зустрічається, частіше застосовують поняття credit analysis (кредитний аналіз), probability of non-payment (ймовірність неплатежу) (1, 11), або лише solvensy (платоспроможність), тому спиратися на зарубіжні дослідження важко. Застосовуючи словосполучення credit worthiness в західній практиці, яке дослівно перекладається як кредитоспроможність, автори не дають окремого визначення даному терміну як економічній категорії.

Отже, під кредитоспроможністю юридичних осіб слід розуміти такий фінансово-господарський стан підприємства, який дає упевненість у задовільному фінансовому стані, в ефективному використанні засобів, а також у здатності та готовності позичальника повернути залучені кошти.

Кредитоспроможним є підприємство, що має передумови для одержання кредитних ресурсів і здатне своєчасно повернути одержану позику з виплатою н...